فازمتر دیجیتالی

• دارای چراغ قوه
• قابلیت تشخیص محل قطعی سیم

مشخصات فنی فازمتر دیجیتال

مـــــدل ولـــتاژ طــــول جـــنس نوک
فازمـــــــــتر دیجیتالی ١٦سانت

٢٥٠ ۔ ١٢ (ولت)

١٦سانتیمتر فــــــــولاد با روکش نیکل