فازمتر دیجیتالی

• دارای چراغ قوه
• قابلیت تشخیص محل قطعی سیم

مشخصات فنی فازمتر دیجیتالی جیبی

مـــــدل ولـــتاژ طــــول جـــنس نوک
فازمـــــــــتر دیجیتالی ٧سانت ٢٥٠ ۔ ١٢ (ولت) ٧ســانتیمتر فــــــــولاد با روکش نیکل