قاب FPL

• رنگ بدنه:نقره ای زیر و نرم ،چوب ماهگونی
• رنگ پلاستیک: متنوع

مشخصات فنی

مـــــدل بالاست طــــول
(FPL)٣٦٭٤ بالاست ٣٦٭٢ ٩٥ سانتیمتر