اداره استاندارد شرکتهایی را برای سرکشی هماهنگ نشده به کارخانجات میفرستد و ٥٣ عدد از یک نوع لامپ را برداشته و ٥٣ عدد دیگر را بعنوان شاهد در کارخانه مربوطه مهر و موم میکند. ٥٣ لامپ برداشته شده به شرکت های آزمایشگاه همکار طرف قرارداد موسسه استاندارد فرستاده می‌شوند تا تحت آزمون قرار بگیرند.پس از طی زمان تعریف شده لامپها را مورد آزمایش قرار میدهند و درصورت قبولی به شرکت مربوطه امتیاز ادامه تولید را میدهند در غیر اینصورت نشان استاندارد را از آن کارخانه میگیرند.

 

10001517