فازمتر دیجیتالی 7 سانت

فازمتر دیجیتالی • دارای چراغ قوه • قابلیت تشخیص محل قطعی سیم مشخصات فنی فازمتر دیجیتالی جیبی مـــــدل ولـــتاژ طــــول جـــنس نوک فازمـــــــــتر دیجیتالی ٧سانت ٢٥٠ ۔ ١٢ (ولت) ٧ســانتیمتر فــــــــولاد…

Continue Reading

فازمتر دیجیتالی 16 سانت

فازمتر دیجیتالی • دارای چراغ قوه • قابلیت تشخیص محل قطعی سیم مشخصات فنی فازمتر دیجیتال مـــــدل ولـــتاژ طــــول جـــنس نوک فازمـــــــــتر دیجیتالی ١٦سانت ٢٥٠ ۔ ١٢ (ولت) ١٦سانتیمتر فــــــــولاد با…

Continue Reading
Close Menu